Meistr Coin: cael troelli am ddim gyda'r triciau hyn

Meistr Coin

Meistr darn arian yw'r gêm fwyaf ffasiynol y gallwn ddod o hyd iddi ar hyn o bryd ar gyfer ffonau smart. Mae ganddo filiynau o chwaraewyr wedi gwirioni ledled y byd, gan fynd i mewn i'w hanturiaethau i chwilio am ddarnau arian a throelli am ddim i symud ymlaen ynddynt. Amcan y gêm hon yn y bôn yw dod yn filiwnyddion ac ychydig ar y tro i adeiladu'r pentref gorau posibl. Mae mecaneg y gêm hon yn syml iawn, yn seiliedig ar gemau mini cyson o slotiau a brwydrau.

Ond nid yw'n llwyddiant gweddilliol y mae'r gêm hon wedi'i gyflawni, ers yn ddiweddar fe wnaethon ni ddysgu ei fod wedi rhagori ar y Saga Crush Candy holl-bwerus. Ansicrwydd mwyaf ei chwaraewyr yw peidio â gwybod sut i ddal i gael mwy o droelli a darnau arian am ddim. Mae'r "Coins" neu'r "Free Spins" fel y'u gelwir yn gwbl hanfodol i symud ymlaen. Mae'n bosibl cael y troelli am ddim hyn gyda rhai triciau y byddwn yn eu datgelu yn yr erthygl hon.

Am beth mae Coin Master?

Mae'n gêm y gellir ei lawrlwytho o'r siop iOS neu Android, sydd â hynodrwydd a hynny yw bydd yn rhaid i ni ei gysylltu â'n cyfrif Facebook. Mae'r datblygwyr wedi cynnwys hyn oherwydd y prif syniad yw, os nad ydym am fod yn aros yn gyson i'n cownter rhedeg lenwi, gallwn ddefnyddio ein cysylltiadau Facebook i gofrestru yn y gêm, a thrwy hynny gael 25 troelli ychwanegol. Er yn ôl yr arfer yn y math hwn o gemau rhad ac am ddim, gallwn eu prynu'n uniongyrchol gydag arian go iawn.

Twyllwyr Meistr Coin

Mae'r mecaneg gêm yn syml iawn, felly nid yw'r brwydrau'n rhy gywrain. Dechreuwn gyda chyfres o droelli peiriannau slot, a fydd yn eich arwain at ennill mwy neu lai o arian gyda'u gwobrau. Rhy Gallwn gael tariannau i amddiffyn ein hunain neu forthwylion brwydro a fydd yn caniatáu ichi lansio ymosodiadau ar bentref chwaraewyr eraill. Mae defnyddwyr sydd wedi rhoi cynnig arni yn sicrhau ei fod yn bachu o'r eiliad gyntaf, ond mae'n dal i fod yn gêm siawns gyda chydrannau RPG bach.

Llwyddiant Coin Master

Nid yw'n hawdd curo colossi fel Candy Crush, ar wahân i fod yn gêm sydd â'r holl gynhwysion angenrheidiol hefyd mae hyrwyddiad ymosodol iawn gan ei ddosbarthwyr. Mae eu hysbysebion ym mhobman ac maen nhw'n serennu pobl enwog iawn, o Jennifer Lopez, Emily Ratajkowski i Terry Crews.

Sut i chwarae

Mae'r gêm yn dechrau gydag a peiriant slot a rhai credydau y mae'n rhaid i ni eu defnyddio ynddo i ennill arian a dechrau'r gêm, oherwydd heb arian nid oes gwyro. Y peiriant hwn fydd ein ffynhonnell incwm i ddatblygu'r gêm. Diolch i'r arian hwn gallwn brynu ategolion a gwrthrychau: o'r morthwylion uchod, tariannau i gistiau lle byddwn yn dod o hyd i wrthrych ar hap.

Yn y troelli mae gennym siawns fach ein bod yn cael y tri mochyn bach, mae'r tri mochyn bach hyn yn rhoi'r posibilrwydd inni fynd i frwydr yn erbyn y «Coin Master». Yn yr ymladd hwn mae gennym y posibilrwydd o ennill llawer o arian i lenwi ein coffrau os ydym yn fuddugol. Gwthiad a fydd yn ein helpu llawer i symud ymlaen yn y gêm.

Cardiau a darnau arian Coin Master

Mae gennym hefyd droelli arbennig, ac un ohonynt yw tri thiwb o hylif glas sy'n ein cael ni i genhadaeth lle gallwn gael mwy o droelli ychwanegol ar gyfer y peiriant slot.

Yn y diwedd mae syniad y gêm yn sylfaenol, gwneud ein hunain yn fwy a mwy pwerus trwy wneud i'n pentref dyfu ac am hynny bydd yn hanfodol wynebu chwaraewyr eraill i'w trechu a'u dwyn o'u holl adnoddau. Yr anfantais i hyn yw, os yw un chwaraewr yn defnyddio arian go iawn ac nad yw chwaraewr arall, bydd ganddo fantais sylweddol dros y chwaraewr gan ddefnyddio cynnwys am ddim yn unig. Am y rheswm hwn rydyn ni'n mynd i esbonio sut i gael y troelli am ddim, i geisio lliniaru'r angen i wario arian go iawn.

darn arian Master
darn arian Master
datblygwr: Lleuad Gweithredol
pris: Am ddim

Cael troelli am ddim ar Coin Master

Y ffordd fwyaf uniongyrchol a phrif ffordd o gael swm da o droelli am ddim ar Coin Master yw atgyfeiriadau. Gofynnwch i'n ffrindiau dderbyn ein gwahoddiad trwy Facebook, unwaith y byddant yn cofrestru byddwn yn derbyn bonws o 25 troelli neu droelli am ddim. Ond bydd hyrwyddiadau ar gael lle gellir cynyddu'r swm i 40 troelli. Mae gennym hyd yn oed yr opsiwn i anfon cardiau aur yn Coin Master o fewn grŵp swyddogol Facebook y gêm.

Prynu-cistiau-i-gael-aur-cardiau-Coin-Master

Ffordd arall o gael rholiau yw trwy'r tariannau eu hunain. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni fynd i mewn i'r gêm yn aml ac amddiffyn ein pentref rhag ymosodiadau cystadleuol trwy wario ein tariannau. Os byddwn yn cronni 4 byddant yn ein gwobrwyo â sbin am ddim. Gallwn hefyd gael troelli am ddim trwy'r capsiwlau ynniTrwy gael y cyfuniad o 3 capsiwl ynni gallwn ennill 10 troelli am ddim ychwanegol. Mae'r ddau opsiwn hyn yn ein gwobrwyo am chwarae, felly bydd yn llawer mwy boddhaol cael y troelli hyn.

Dulliau eraill i gael darnau arian a drain am ddim

Y ffordd fwyaf effeithiol a hwyliog o gael darnau arian yn Coin Master yw wynebu defnyddwyr eraill mewn brwydr, os trechwn hwy byddwn yn cael gwobrau da. Ar yr un pryd â hwyl, mae'r dull hwn ychydig yn beryglus oherwydd os collwn, bydd yn ein cosbi, ond heb amheuaeth dyma'r dull mwyaf buddiol a fydd yn darparu llawer iawn o adnoddau inni eu datblygu.

Ymosod ar feistr darnau arian

 

Tric arall a chredaf mai un o'r rhai a argymhellir fwyaf yw ymosod ar dai sydd wedi'u difrodi neu eu dinistrio yn y pentrefi. Mae defnyddwyr yn aml yn mynd heibio trwy adael llawer o leoedd hanner dinistr, y gallwn fanteisio arnynt gan fod gan rai o'r tai hyn lawer mwy o ddarnau arian na'r troelli.

Ymhlith yr holl bethau hynny y gallwn eu gwneud wrth chwilio am arian cyfred yw defnyddio cloddiadau, cymaint â phosibl wrth wneud gwaith cloddio, ein bod yn dod o hyd i drysorau ar ffurf darnau arian, yr argymhelliad yw eich bod yn cyffwrdd â 2 dwll mewn cydamseriad ffordd am ychydig eiliadau, os oes darnau arian bydd yn cael eu cloddio a byddwch yn cymryd llawer iawn o ddarnau arian. Efallai y bydd angen chwarae’n gyflym, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni fod yn barod i’w wneud cyn gynted â phosibl, gan fod posibilrwydd o fethu a pheidio â chyflawni unrhyw beth.

Osgoi gwefannau gwyrthiau neu haciau

Os gwnawn chwiliad cyflym ar-lein am ddarnau arian neu droelli am ddim Coin Master, rydym yn dod o hyd i nifer fawr o fideos ar YouTube gyda dolenni sy'n ein cyfeirio at dudalennau gwe o flaenoriaeth amheus. Ym mron pob un ohonynt mae'r rhagosodiad yn glir, Maen nhw'n addo, os byddwch chi'n cofrestru ac yn cysylltu'ch e-bost y byddwch chi'n derbyn llawer iawn o ddarnau arian ac adnoddau am ddim. Peidiwch â chredu unrhyw beth rydych chi'n ei ddarllen sgamiau yw'r rhain i gyd sy'n ceisio defnyddio'ch data neu'ch e-bost i lansio eirlithriad o e-byst twyllodrus.

Y math hwn o dudalen we yw ffynhonnell yr holl negeseuon e-bost a dderbyniwn yn y ffolder sbam neu sothach. Gallant hyd yn oed ddefnyddio Trojans i ddwyn gwybodaeth o'ch cyfrifiadur neu'ch ffôn os ydych chi'n gosod rhyw fath o raglen. Byddwn yn diystyru unrhyw opsiwn o'r fath yn llwyr.

Ceisiadau i gael adnoddau am ddim

Mae yna rai cymwysiadau cwbl gyfreithiol sy'n eich helpu i gael gafael ar gynigion neu hyrwyddiadau ar gyfer troelli a darnau arian am ddim. Rydyn ni'n mynd i fanylu ar rai ohonyn nhw.

Gwobrwyon CM

Heb amheuaeth y mwyaf a argymhellir, mae'n gais bod chwilio am gynigion ac adnoddau am ddim trwy'r cyfryngau cymdeithasol, sy'n cael eu rhyddhau i gadw defnyddwyr yn egnïol ac yn gludo i'r gêm. Diolch i'r cais hwn nid oes angen i chi chwilio na bod yn ymwybodol o'r holl elfennau hyn. Gyda chipolwg ar y cais bydd gennym bopeth wrth law.

Gwobrau Cm

Yn ogystal, mae'r cais hwn yn caniatáu ichi luosi'ch betiau x5. Felly, o ran ennill eich gwobrau, cânt eu lluosi â 5. Felly gallwch gael miliynau o ddarnau arian gyda dim ond un tafliad neu 5 morthwyl i ymosod ar eich gelynion a dwyn eu darnau arian. Y peth mwyaf negyddol am y cais hwn yw bod yr hysbysebu sydd ynddo yn eithaf ymwthiol, sy'n eithaf annifyr pan ydym yn ei ddefnyddio.

Gwobrwyon CM
Gwobrwyon CM
datblygwr: CMRewards
pris: Am ddim

Meistr Moch

Cymhwysiad poblogaidd iawn arall yn y sector, mae ganddo fwy na 100.000 o lawrlwythiadau yn y siop gymwysiadau. Ag ef gallwn gael 30 troelli am ddim y dydd ar gyfartaledd. A fydd o gymorth mawr i ni wrth symud ymlaen yn y gêm. Mae'r rhyngwyneb braidd yn addawol ond yn reddfol iawn ac ni fydd yn costio dim i ni ddod yn gyfarwydd ag ef.

Meistr Moch

Meistr Sbin

Ap tebyg iawn i'r un blaenorol sydd â rhyngwyneb yr un mor galed. Gyda hi gallwn ni gael cymaint darnau arian am ddim fel troelli. Yn syml, nodwch bob un o'r adrannau i chwilio am yr hyn sydd o ddiddordeb mwyaf inni. Bydd y darnau arian yn hanfodol i brynu arfau, tariannau neu hyd yn oed fwyd i'n hanifeiliaid anwes. Bydd yr holl adnoddau hyn yn hanfodol i symud ymlaen yn y gêm heb aros i'n troelli ail-lwytho.

Meistr Cyswllt

Yn wahanol i'r rhai blaenorol, rydyn ni'n dod o hyd i ryngwyneb llawer mwy cyfeillgar i edrych arno. Mae'n eithaf greddfol ac yn caniatáu inni gofrestru. Rhaid inni gofio bod y troelli hyn y byddwch yn eu cael yn cael eu gwario a dim ond 30 troelli y dydd y gallwn eu cael ar gyfartaledd, neu'n methu â hynny, miliwn o ddarnau arian y dydd. Er y gall ymddangos yn fach, bydd yn well nag aros i'n rhediadau ail-lwytho.

Meistr Cyswllt
Meistr Cyswllt
datblygwr: diptech
pris: Am ddim

Rwy'n gobeithio y bydd yr holl awgrymiadau a thriciau hyn yn eich helpu chi a Byddwn yn ddiolchgar os penderfynwch gymryd rhan, gan gyfrannu rhywfaint mwy yn yr adran sylwadau. Mae croeso i unrhyw help o ran cyrraedd y nod o fod y cyfoethocaf yn Coin Master.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.