ادر استبان

من علاقه زیادی به فناوری ، به خصوص تلفن های همراه دارم. من از دانستن اخبار مربوط به اسباب و استفاده از آزمایش آنها لذت می برم تا کشف کنم ، بنابراین آیا آنچه را که وعده می دهند تحویل می دهند یا ابزارهایی هستند که واقعاً روز به روز جالب نیستند.

ادر استبان از ژانویه 333 تاکنون 2018 مقاله نوشته است