جوردی گیمنز

من عاشق همه چیزهایی هستم که مربوط به فناوری و انواع وسایل است. من از دهه 2000 انواع دستگاه های الکترونیکی را تجزیه و تحلیل کرده ام و همیشه از مدل های جدیدی که در شرف عرضه هستند آگاه هستم. حتی وقتی برخی دیگر از علاقه های خود ، عکاسی و ورزش را به طور کلی تمرین می کنم ، برخی را با خود می برم. بدون آنها مثل هم نخواهند بود!

جوردی گیمنز از فوریه 833 تاکنون 2013 مقاله نگارش کرده است