خوان لوئیس آربولداس

یک حرفه ای کامپیوتر گرچه عاشق دنیای فناوری به طور کلی و رباتیک به طور خاص است ، اما علاقه ای است که من را به تحقیق و تحقیق در مورد کل شبکه در جستجوی هر نوع جدیدی از ابزارها ، چه برای مطالعه و چه برای پروژه ، سوق می دهد.

خوان لوئیس آربولداس از فوریه 631 تاکنون 2015 مقاله نوشته است