پاکو ال گوتیرز

عاشق فناوری ، گجت ها به طور کلی و بازی های ویدیویی. آزمایش اندروید از زمان بسیار قدیم.

Paco L Gutiérrez از نوامبر 70 تاکنون 2019 مقاله نوشته است