پاکو ال گوتیرز

عاشق فن آوری های جدید ، اما به خصوص ابزارها. من از دستگاه های مختلفی که هر ساله منتشر می شوند بسیار آگاه هستم تا بتوانم اسباب های مورد علاقه من را بیشتر بدست آورم. پس از دستیابی ، من آنها را عمیق تجزیه و تحلیل می کنم تا از مزایای آنها مطلع شوم.