میگل گاتون

من عاشق فناوری و گجت ها به طور کلی هستم. مصرف کننده انبوه تبلت ها ، تلفن های هوشمند و تجهیزات سمعی و بصری برای خانه. در حال حاضر علاقه من هواپیماهای بدون سرنشین است.

میگل گاتون از دسامبر 36 تاکنون 2012 مقاله نوشته است