کریم همدان

من عاشق فناوری هستم ، همه چیز اپل نیست ... من فکر می کنم که شرکت های بیشتری در حال توسعه موارد جالب هستند و ما اینجا هستیم تا آخرین اخبار فن آوری را آزمایش کنیم. سعی می کنم تمام اسباب هایی را که می توانم وارد خانه ام کنم ، بدست آورم ...

کریم همدان از سپتامبر 15 2017 مقاله نوشته است