નાચો કુવેસ્તા

સામાન્ય રીતે ટેક્નોલ aboutજી વિશે અને ખાસ કરીને Appleપલ વિશે ઉત્સાહી. મને એમટીબી અને બાઇકને અશક્ય સ્થળોએ ચલાવવું ગમે છે.

નાચો કુએસ્તાએ જૂન 18 થી 2012 લેખ લખ્યાં છે