វិធីបង្កើនល្បឿនការចាប់ផ្តើមអ៊ូប៊ុនទូ ១៤.០៤ នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើង

ដោយប្រើល្បិចពីរបីដើម្បីធ្វើតាមយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនល្បឿននៃការចាប់ផ្តើមអ៊ូប៊ុនទូ 14.04 ប្រសិនបើវាដំណើរការយូរពេក។