រ៉ាហ្វាRodríguez Ballesteros

តែងតែភ្ជាប់ឧបករណ៍និងគ្រឿងបន្លាស់បច្ចេកវិទ្យា។ ខ្ញុំសាកល្បងវិភាគនិងសរសេរអំពីស្មាតហ្វូននិងឧបករណ៍ឧបករណ៍គ្រឿងបន្លាស់និងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់ប្រភេទនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ការព្យាយាមដើម្បី“ បន្ត” រៀននិងរក្សាព័ត៌មានទាំងអស់។

លោក Rafa Rodríguez Ballesteros បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥៨ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨