អាណាខារ៉ូលីណា

ខ្ញុំជាវិស្វករគីមី ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ 6 ឆ្នាំធ្វើការជាអ្នកសរសេរមាតិកា SEO ។ តែងតែមានឆន្ទៈក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយខ្លឹមសារគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងរៀនអ្វីថ្មីៗដែលអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ។

អាណាខារ៉ូលីណាបានសរសេរអត្ថបទចំនួន 52 ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ 2022