ឃាតករទឹកខ្មះ

Vinagre Asesino គឺជាគេហទំព័រដែលឧទ្ទិសដល់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន។ បច្ចុប្បន្នវាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកសូហ្វវែររបស់ផ្លូលីដាដដ។

Vinagre Asesino បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៧៨១ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៥