អេឌ័រអេបេបៀន

ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសទូរស័ព្ទចល័ត។ ខ្ញុំចូលចិត្តដឹងពីព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ហើយសាកល្បងវាដើម្បីរកឱ្យឃើញប្រសិនបើពួកគេផ្តល់នូវអ្វីដែលពួកគេបានសន្យាឬប្រសិនបើពួកគេជាឧបករណ៍ដែលមិនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

Eder Esteban បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៣៣ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៨