Daniel Terrasa

Blogger ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຢີ ໃໝ່, ເຕັມໃຈທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນການຂຽນແລະວິເຄາະຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ຄຸນລັກສະນະທັງ ໝົດ ທີ່ເຄື່ອງມືຕ່າງກັນມີ. ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈິນຕະນາການວ່າຊີວິດແມ່ນຫຍັງກ່ອນອິນເຕີເນັດ!

Daniel Terrasa ໄດ້ຂຽນ 16 ບົດຄວາມຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2022