Jose Alfocea

ຂ້ອຍຮັກທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະເຄື່ອງມື. ຂ້າພະເຈົ້າສະເຫມີຢາກຮຽນຮູ້ທຸກວິທີທາງທີ່ທຸກເຄື່ອງມືປະເພດຕ່າງໆມີ, ມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັກຜ່ອນຫລືການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ.