Pablo ortega

ນັກຂ່າວມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະການທ່ອງທ່ຽວ. ຂ້ອຍເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກຄົ້ນພົບອຸປະກອນແລະສະຖານທີ່ ໃໝ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍມັກຈະອາໄສຢູ່ Los Angeles. ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຜູ້ປະກອບການແລະແຮງກະຕຸ້ນ.

Pablo Ortega ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 24 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ