ສາທາລະນະ

ເຟສບຸກສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ຂື້ນເປັນເວລາສິບປີ: ຮົ່ວ 419 ລ້ານເບີໂທລະສັບ

ແລະມັນກໍ່ແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ ໜຶ່ງ ທີ່ພວກຜູ້ຊາຍຈາກ Facebook ເຂົ້າໄປໃນອີກຄົນ ໜຶ່ງ. ເວລານີ້ກໍ່ຄືກັນກັບ…