കില്ലർ വിനാഗിരി

സോഫ്റ്റ്വെയറിനും അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടിംഗിനുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്‌സൈറ്റായിരുന്നു വിനാഗ്രെ അസെസിനോ. ഇത് നിലവിൽ ആക്ച്വലിഡാഡ് ഗാഡ്‌ജെറ്റിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിനാഗ്രെ അസെസിനോ 781 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2015 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്