ਅੱਜ ਟੀ

ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੈਲੀਵੀਸੋਰਸ ਹੋਯ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲਿਡੈਡ ਗੈਜੇਟ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਟੈਲੀਵੀਜ਼ੋਰਸ ਹੋਇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 3 ਤੋਂ 2015 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ