ඉග්නේෂියෝ සලා

90 දශකයේ මුල් භාගයේ සිට තාක්‍ෂණය හා පරිගණකකරණය සම්බන්ධ සෑම දෙයක් ගැනම මම දැඩි උනන්දුවක් දැක්වුවෙමි. මේ හේතුව නිසා, විශාල හා කුඩා වෙළඳ නාම විසින් නිකුත් කරන ඕනෑම ගැජට් එකක් පරීක්ෂා කිරීම, එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා එය විශ්ලේෂණය කිරීම මගේ වඩාත් ප්‍රසන්න විනෝදාංශයකි.

ඉග්නේෂියෝ සලා විසින් 1408 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත