එල්විස් බුකටාරියු

ගැජට් සෑම විටම මා සිත් ගත්තේය, නමුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් පැමිණීම තාක්‍ෂණික ලෝකයේ සිදුවන සෑම දෙයක් ගැනම මගේ උනන්දුව වැඩි කර ඇත. ඊට වඩා හොඳ හා ප්‍රයෝජනවත් ගැජට් එකක් නොමැති බව මම අවංකවම විශ්වාස කරමි.

එල්විස් බුකටාරියු විසින් 12 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත