කරීම් හ්මීඩන්

මම තාක්‍ෂණයට කැමතියි, සෑම දෙයක්ම ඇපල් නොවේ ... මම සිතන්නේ වැඩි වැඩියෙන් සමාගම් සිත්ගන්නාසුලු දේවල් සංවර්ධනය කරමින් සිටින අතර නවතම තාක්‍ෂණික ප්‍රවෘත්ති පරීක්ෂා කිරීමට අපි මෙහි සිටිමු. මට හැකි සහ මගේ නිවසට ඇතුළු වන සියලුම උපකරණ ලබා ගැනීමට මම උත්සාහ කරමි ...

කරීම් හ්මීඩන් 16 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත