ජෝස් ඇල්ෆෝසියා

තාක්‍ෂණය හා ගැජට් සමඟ ඇති සෑම දෙයක්ම මම ආදරෙයි. මට සෑම විටම අවශ්‍ය වන්නේ විවිධ වර්ගයේ ගැජට් සතුව ඇති සියලු උපක්‍රම ඉගෙන ගැනීමටය, අපගේ විවේකය හෝ වැඩ සඳහා එතරම් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

ජෝස් ඇල්ෆෝසියා 90 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත