ජුවාන් කොලිලා

මම තාක්‍ෂණයට ආදරය කරන කෙනෙක්. එම විෂය පිළිබඳ විශේෂයෙන් ගැජට් පවතින තාක් කල් මම ඉගෙන ගැනීමට කැමතියි. ඕනෑම කෙනෙකුට මා කැමති නමුත් ඩ්‍රෝන, ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ / හෝ නිවාස ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ කෘතිම බුද්ධිය මගේ දුර්වලතාවයයි.

ජුවාන් කොලිලා 23 ජනවාරි සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත