ජුවාන් ලුයිස් ආර්බොලෙඩාස්

පරිගණක වෘත්තිකයෙකු පොදුවේ තාක්‍ෂණ ලෝකයේ සහ විශේෂයෙන් රොබෝ තාක්ෂණයට ඇලුම් කරන අයෙක් වුවද, අධ්‍යයනය හෝ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වේවා, ගැජට් පිළිබඳ ඕනෑම ආකාරයක නව්‍යතාවයක් සෙවීම සඳහා සමස්ත ජාලයම විමර්ශනය කිරීමට සහ විමර්ශනය කිරීමට මා යොමු කරයි.

ජුවාන් ලුයිස් ආර්බොලෙඩාස් විසින් 631 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත