ජෝස් රුබියෝ

තාක්‍ෂණය හා මෝටර් ලෝකය ගැන තරුණ උනන්දුවක්. ගැජට් ගැඹුරින් දැන ගැනීම, ඒවා ක්‍රියා කරන ආකාරය හෝ ඒවා වැඩිදියුණු වී ඇති ආකාරය දැකීම මා තුළ මහත් උනන්දුවක් ඇති කරවන දෙයකි.

හොසේ රූබියෝ විසින් 39 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත