මිගෙල් හර්නාන්ඩෙස්

සංස්කාරක සහ භූගෝලීය විශ්ලේෂක. ගැජට් හා තාක්ෂණයට ඇලුම් කරන්න. "මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අසාමාන්‍ය ලෙස තෝරා ගත හැකිය" - එලොන් මස්ක්.

මිගෙල් හර්නාන්ඩෙස් විසින් 1154 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත