පුවත් ඡායාරූපය

ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ විශේෂිත වූ වෙබ් අඩවියක් වන ඇක්ටිව්ලිඩාඩ් ෆොටෝ හි සංස්කාරක පැතිකඩ 2015 මාර්තු මාසයේදී ඇක්ටිව්ලිඩාඩ් ගැජට් සමඟ ඒකාබද්ධ කරන ලදී.

Actualidad Foto විසින් 27 මාර්තු මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත