විලාමන්ඩෝස්

මම නව තාක්‍ෂණයන් හා ජාල ජාලය වටා ඇති සෑම දෙයකටම ආදරය කරන ඉංජිනේරුවෙක්මි. ස්මාර්ට් ෆෝන් හෝ ටැබ්ලට් වැනි මගේ ප්‍රියතම ගැජට් සෑම දිනකම මා සමඟ පැමිණේ, ගැජට් පිළිබඳ මගේ දැනුම සහ අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වන උපාංග.

විලාමාන්ඩෝස් 719 මාර්තු සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත