පැකෝ එල් ගුටරෙස්

නව තාක්ෂණයන්ට ඇලුම් කරන්න, නමුත් විශේෂයෙන් ගැජට්. මට වඩාත්ම උනන්දුවක් දක්වන ගැජට් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි සෑම වසරකම නිකුත් කරන විවිධ උපාංග ගැන මම හොඳින් දනිමි. එය සාක්ෂාත් කරගත් පසු, ඔවුන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ දැන ගැනීමට මම ඒවා ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කරමි.

පැකෝ එල් ගුටරෙස් 71 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත