නැචෝ කූස්ටා

පොදුවේ තාක්‍ෂණය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් සහ විශේෂයෙන් ඇපල්. මම MTB ට ආදරය කරන අතර බයිසිකලය පැදවිය නොහැකි ස්ථාන කරා ධාවනය කරමි.

නැචෝ කූස්ටා 18 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2012 ක් ලියා ඇත