රෆා රොඩ්රිගුස් බැලෙස්ටරෝස්

සෑම විටම ගැජට් සහ තාක්ෂණික උපාංග සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. මම මේ මොහොතේ ස්මාර්ට් ෆෝන් සහ සියලු වර්ගවල ගැජට්, උපාංග සහ තාක්‍ෂණික උපාංග පරීක්ෂා කර, විශ්ලේෂණය කර ලියමි. සැමවිටම "සක්‍රීයව" සිටීමට උත්සාහ කරමින්, ඉගෙන ගෙන සියලු ප්‍රවෘත්ති වලින් වැළකී සිටින්න.

රෆා රොඩ්රිගුස් බැලෙස්ටරෝස් විසින් 71 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත