Arduino Pokeball

Arduino Pokéballโปเกบอลตัวจริงสำหรับล่าโปเกมอน

การตามล่าหาโปเกมอนนั้นค่อนข้างยากหลังจากการอัปเดตล่าสุดสิ่งที่ทำให้เราต้องใช้เงินจำนวนมากในการล่าโปเกมอน ...