ជូលូ Luis Arboledas

អ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រទោះបីជាអ្នកស្រឡាញ់ពិភពបច្ចេកវិទ្យាជាទូទៅនិងមនុស្សយន្តជាពិសេសចំណង់ចំណូលចិត្តដែលនាំខ្ញុំឱ្យស៊ើបអង្កេតនិងស៊ើបអង្កេតបណ្តាញទាំងមូលក្នុងការស្វែងរកភាពថ្មីនៃប្រភេទណាមួយអំពីឧបករណ៍មិនថាសម្រាប់ការសិក្សាឬគម្រោង។

Juan Luis Arboledas បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦៣១ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥