កីឡាករ Pablo Aparicio

ខ្ញុំចូលចិត្តឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច។ ការញៀនដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំគឺស្តាប់តន្ត្រីគ្រប់ប្រភេទនិងលេងហ្គីតានិងបាសដែលដែនកំណត់របស់ខ្ញុំអនុញ្ញាត។ ជាមួយនឹងថ្ងៃថ្មីរាល់ការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំក៏កាន់តែកើនឡើងដែរគឺការជិះកង់លើភ្នំនិងដើរតាមផ្លូវដែលខ្ញុំស្គាល់និងអ្នកដទៃដែលខ្ញុំកំពុងរកឃើញ។

Pablo Aparicio បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៤ ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១៥