លោកអ៊ីសាក

ស្រលាញ់បច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសកុំព្យូទ័រ និងអេឡិចត្រូនិច។ តែងតែមានឆន្ទៈក្នុងការរៀននៅក្នុងពិភពលោកដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ ដែលជាកន្លែងដែលរាល់ថ្ងៃអ្នកហួសសម័យ ប្រសិនបើអ្នកមិនមាន។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ តែងតែមានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃតាមរយៈប្លុកផ្សេងៗដូចជាមួយនេះ។