មីហ្គែលហឺនដេស

អ្នកវិភាគនិងអ្នកវិភាគសុភាពរាបសា។ ស្រឡាញ់ឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យា។ "ខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅរួចសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញដើម្បីជ្រើសរើសមិនធម្មតា" - Elon Musk ។

លោក Miguel Hernándezបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១១៤០ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៥