اډم ویسټ ، د شپیتو کالو بټمن ، مړ شو

باتمن مړ دی!

اډم ویسټ ، لوبغاړی چې د شپې لسیزې کوچنۍ اختصاصي تلویزیون سریال کې به باټمان ولوبیږي ، 88 کلن د لیوکیمیا قرباني شو

د 5 کارتونو کور: "زما وار"

د کور د کارتونو پنځم فصل د فلم د نقشې د سپارلو سره په تاریخ کې رادیکال بدلون دی چې لیدونکي به نه پریږدي