ඊඩර් එස්ටෙබන්

මම තාක්ෂණය ගැන, විශේෂයෙන් ජංගම දුරකථන ගැන ඉතා උනන්දු වෙමි. ගැජට් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති දැන ගැනීමටත්, ඒවා සොයා ගැනීමට ඒවා පරීක්ෂා කිරීමටත් මම සතුටු වෙමි, මේ අනුව, ඔවුන් පොරොන්දු වූ දේ ලබා දෙන්නේ නම් හෝ ඒවා එදිනෙදා සිත්ගන්නා සුළු නොවන ගැජට් නම්.

ඊඩර් එස්ටෙබන් විසින් 333 ජනවාරි සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත